Polityka Prywatności


Polityka prywatności serwisu
www.sgpoland.plNiniejsza polityka ochrony danych osobowych określa sposób przetwarzania danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług serwisu www.sgpoland.pl („Spice Gears Academy” lub „Serwis”) oraz obowiązki podmiotu działającego w charakterze administratora danych osobowych.

1. Jakie dane osobowe przechowuje i wykorzystuje Spice Gears Academy?
Każdy Użytkownik Serwisu dobrowolnie podejmuje decyzje o tym, czy i jakie dane osobowe chce udostępniać. Spice Gears Academy może wykorzystywać przede wszystkim takie informacje jak: adresy IP, typ przeglądarki oraz typ systemu operacyjnego, zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych. Ponadto adresy IP, służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. z jakiego regionu następuje dane połączenie). Jednakże, aby Użytkownik mógł skorzystać z niektórych usług oferowanych przez nasz serwis musi się zarejestrować. Po dokonaniu rejestracji w Serwisie Administrator gromadzi dane osobowe Użytkownika w postaci adresu e-mail oraz pozostałe podane przez Użytkownika informacje, takie jak: imię, nazwisko, wiek, płeć, miasto czy też numer telefonu. Serwis przetwarza także informacje dotyczące Użytkownika takie jak: informacje o zainteresowaniach, treści Użytkownika publikowane w Serwisie, korespondencja Użytkownika z serwisem. Użytkownik może otrzymywać wiadomości e-mail oraz sms dotyczące serwisu (np. weryfikacji konta, zmiany/aktualizacji funkcji oferowanych w Serwisie, kwestii technicznych i bezpieczeństwa).
Wszelkie ww. dane podane przez Użytkownika są przez nas wykorzystywane wyłącznie do niezbędnych kontaktów związanych ze świadczonymi przez nas usługami oraz w celu lepszego dopasowania przedstawianych treści do zainteresowań i potrzeb naszych Użytkowników.

2. Kto jest administratorem danych osobowych?
Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej www.sgpoland.pl („Administrator”) jest spółka Academy Spice Gears Poland sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Kraśniku przy ul. Świerkowej 14-16 wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000863459, NIP: 7151946061, REGON: 38720397300000, będąca jednocześnie usługodawcą usług świadczonych drogą elektroniczną.

3. Jak Spice Gears Academy chroni Twoje dane osobowe?
Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane przez Administratora zgodnie ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000), rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
Formularz wypełniany przez Użytkownika w trakcie rejestracji w Serwisie, a także sam proces autoryzacji (logowania) i dostępu do naszych zasobów realizowany jest za pomocą kodowanych sesji, które istotnie zwiększa ochronę transmisji danych w sieci Internet. Dane takie jak hasła dostępu do profili są zaszyfrowane za pomocą jednokierunkowych algorytmów szyfrowania, uniemożliwiających ich późniejsze odszyfrowanie.
Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są: - przetwarzane zgodnie z prawem,
- zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami, - merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

4. Czy podane dane osobowe informacje są udostępniane osobom trzecim?
Odbiorcami danych osobowych Użytkownika mogą być m.in.: organy publiczne, instytucje lub podmioty trzecie uprawnione do żądania dostępu lub otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa; podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych na podstawie zawartych umów, podmioty przetwarzające dane w celu prowadzenia zastępstwa procesowego, podmioty świadczące usługi doradczo-kontrolne oraz inne podmioty, wobec których wyrazisz zgodę na udostępnienie im danych osobowych.
Administrator dopuszcza możliwość przekazywania Państwa danych do państwa trzeciego lub do organizacji międzynarodowych, w tym na skutek udostępnienia ich za pomocą sieci Internet w zakresie objętym zgodą Użytkownika.

5. Czy Użytkownik ma obowiązek podawania swoich danych osobowych?
W przypadku korzystania z usług świadczonych przez Spice Gears Academy podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niepodanie danych oznaczonych jako niezbędne do świadczenia usług na rzecz Użytkownika uniemożliwi nam ich świadczenie. W związku z powyższym każdy z Użytkowników ma prawo wyboru czy i w jakim zakresie udostępni nam swoje dane osobowe.

6. Podstawa i cel przetwarzania
W związku z tym, że w ramach Serwisu świadczone są różne usługi dla Użytkowników (w tym również Użytkowników niezalogowanych), przetwarzamy dane osobowe w różnych celach, w różnym zakresie i na różnej podstawie prawnej określonej w RODO, stosownie od poniższej informacji.
- założenie konta oraz uwierzytelnianie Użytkownika w Serwisie – w tym celu przetwarzamy dane osobowe Użytkownika podane w formularzu rejestracyjnym do Serwisu: imię i nazwisko, numer telefonu, miejscowość, data urodzenia, adres e-mail, ustanowione hasło (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
- statystyka korzystania z poszczególnych funkcjonalności Serwisu oraz ułatwienie korzystania z Serwisu oraz zapewnienie bezpieczeństwa informatycznego Serwisu - w tym celu przetwarzamy dane osobowe dotyczące aktywności Użytkownika w Serwisie, takie jak: odwiedzane strony i podstrony Serwisu, dane dotyczącej historii wyszukiwania, adres IP, lokalizację, ID urządzenia oraz dane dotyczące przeglądarki oraz systemu operacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
- ustalenie, dochodzenie i egzekucja roszczeń (w tym celu możemy przetwarzać niektóre dane osobowe, takie jak: imię, nazwisko, data urodzenia, dane dotyczące korzystania z naszych usług, jeżeli roszczenia wynikają ze sposobu, w jaki korzystasz z naszych usług, inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia, w tym rozmiarów poniesionej szkody (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
- rozpatrywanie skarg i wniosków, odpowiedzi na pytania - w tym celu możemy przetwarzać niektóre dane osobowe, jak również dane dotyczące korzystania z naszych Usług, będących przyczyną skargi lub wniosku, dane zawarte w dokumentach załączonych do skargi lub wniosku (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

7. Przez jaki okres będą przetwarzane moje dane?
Dane osobowe użytkownika są przechowywane przez okres posiadania konta w Serwisie dla celów realizacji usługi konta oraz związanych z nim funkcjonalności, jak również do celów marketingowych. Po usunięciu konta lub cofnięciu wymaganych zgód do przetwarzania danych, dane Użytkownika zostaną usunięte, za wyjątkiem danych niezbędnych do rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z usług Serwisu, nie dłużej niż jest to wymagane przez przepisy prawa.

8. Prawa Użytkownika
Użytkownik Serwisu w każdej chwili ma prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia, usunięcia lub wzniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz ograniczenia przetwarzania danych.
W ciągu miesiąca od otrzymaniu stosownego żądania Użytkownika zostanie ono rozpoznane wraz z podaniem uzasadnienia. Z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań zastrzegamy sobie możliwość przedłużenia terminu rozpoznania o kolejne dwa miesiące, o czym Użytkownik zostanie poinformowany. Prawo dostępu do danych
Użytkownik ma prawo uzyskać od nas potwierdzenie, czy jego dane osobowe są przetwarzane, a jeżeli tak, to ma prawo:
a) uzyskać dostęp do swoich danych osobowych;
b) uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Użytkownikowi na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;
c) uzyskać kopię swoich danych osobowych.

Prawo do cofnięcia zgody
Użytkownik ma prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej udzielił w momencie rejestracji do Serwisu, jak również podczas korzystania z poszczególnych usług i funkcjonalności oferowanych w Serwisie. Cofnięcie zgody ma skutek natychmiastowy od momentu wycofania zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez nas zgodnie z prawem przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą żadnych negatywnych konsekwencji. Może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub funkcjonalności, które możemy świadczyć jedynie za zgodą (np. udostępnianie profilu).

Prawo do sprzeciwu wobec wykorzystania danych
Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec wykorzystania jego danych osobowych, w tym profilowania, jeżeli dane Użytkownika przetwarzane są w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, np. w związku z marketingiem naszych produktów i usług lub naszych klientów, prowadzeniem statystyki korzystania z poszczególnych funkcjonalności Serwisu oraz ułatwieniem korzystania z Serwisu. Rezygnacja z otrzymywania wiadomości e-mail, jak również rezygnacja z otrzymywania komunikatów marketingowych dotyczących naszych produktów lub usług lub naszych klientów, będzie dla nas oznaczać sprzeciw Użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych. Jeżeli sprzeciw okaże się zasadny i brak będzie innej podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych Użytkownika, zostaną usunięte w zakresie objętym sprzeciwem.

Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”)
Użytkownik ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych dotyczących go danych osobowych. Żądanie usunięcia wszystkich danych osobowych będzie traktowane jako żądanie usunięcia konta. Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, możemy zachować pewne dane osobowe w zakresie niezbędnym do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail oraz historię aplikacji, które to dane zachowujemy dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z  korzystaniem z usług Serwisu.

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych
Użytkownik ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych. W razie zgłoszenia takiego żądania, do czasu jego rozpatrzenia uniemożliwione będzie korzystanie z określonych funkcjonalności lub usług, z których korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem danych objętych żądaniem. Nie będą też do Użytkownika wysłane żadne komunikaty, w tym marketingowe.

Prawo do sprostowania danych
Użytkownik ma prawo do sprostowania i uzupełnienia podanych przez siebie danych osobowych. W odniesieniu do pozostałych danych osobowych Użytkownika ma prawo żądać od nas sprostowania tych danych oraz ich uzupełnienia.

Prawo do przenoszenia danych
Użytkownik ma prawo otrzymać swoje dane osobowe, które dostarczył, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych, np. do innego operatora podobnych serwisów. Ma również prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio takiemu innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.

9. Zmiany polityki prywatności
W związku ze stałym rozwojem naszego Serwisu, w celu zwiększenia jego efektywności oraz kreowania nowych funkcji zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na stornie internetowej: www.sgpoland.pl. W przypadku istotnych zmian Użytkownik może otrzymać również odrębne powiadomienia na wskazany przez siebie adres e-mail.

10. Skargi, zapytania, wnioski
Użytkownik może zgłaszać do Administratora skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzania swoich danych osobowych oraz realizacji przysługujących uprawnień. Użytkownik, który uzna, że jego prawo do ochrony danych osobowych lub inne prawa przyznane mu na mocy RODO zostały naruszone, ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych:

Urząd Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa11. Polityka „cookies” Serwisu
Przeglądarka internetowa może przechowywać pliki tekstowe (ang. "cookies") na dysku komputera Użytkownika. W plikach cookies znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania portalu, w szczególności tych wymagających autoryzacji. Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację Użytkownika. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.
Spice Gears Academy wykorzystuje pliki cookies w celu:
- dostosowania zawartości Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania z Serwisu, dostosowanego do jego indywidualnych potrzeb;
- tworzenia statystyk, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości Serwisu; w tym celu możemy wykorzystywać technologię do statystyk Google Analytics firmy Google, Inc. 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Umożliwia ona ulepszanie struktury i zawartości Serwisu. Dane zbierane przez Google Analytics są chronione wg polityki prywatności Google. Google Analytics wykorzystuje wyłącznie skrócone anonimowe adresy IP uniemożliwiające identyfikację użytkowników. W celu zablokowania możliwości analizy Państwa danych przez Google Analytics prosimy o zastosowanie dodatku do przeglądarki blokującego Google Analytics;
- utrzymania sesji Użytkownika Serwisu po zalogowaniu, dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.
Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
Istnieje możliwość skonfigurowania przeglądarki Użytkownika w ten sposób, że całkowicie zostanie wyłączona możliwość przechowywania plików cookies na dysku twardym komputera Użytkownika. Jednakże, efektem takiej zmiany może być utrata niektórych funkcjonalności dostępnych na stronie www.sgpoland.pl (logowanie, przeglądanie zdjęć i ogólne korzystanie z Serwisu).
Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

Cookies

Korzystając z tej witryny, automatycznie akceptujesz używanie przez nas plików cookie. Czytaj więcej.